PUBLICATION


Journals

 • Qianyu Zhou, Xiangtai Li, Lu He, Yibo Yang, Guangliang Cheng, Yunhai Tong, Lizhuang Ma, Dacheng Tao. TransVOD: End-to-End Video Object Detection with Spatial-Temporal Transformers[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI), 2022.
 • Xin Tan, Jiaying Lin, Ke Xu, Pan Chen, Lizhuang Ma, and Rynson Lau. Mirror Detection with the Visual Chirality Cue[J]. EEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI), 2022
 • Yang You, Chengkun Li, Yujing Lou, Zhoujun Cheng, Liangwei Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu: Understanding Pixel-Level 2D Image Semantics With 3D Keypoint Knowledge Engine [J]. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI), 2022
 • Yang You, Yujing Lou, Ruoxi Shi, Qi Liu, Yu-Wing Tai, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu. PRIN/SPRIN: On Extracting Point-Wise Rotation Invariant Features[J]. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (IEEE TPAMI), 2022
 • Xuequan Lu, Scott Schaefer, Jun Luo, Lizhuang Ma, Ying He. Low Rank Matrix Approximation for 3D Geometry Filtering[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (IEEE TVCG), 2022
 • Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Qiqi Gu, Jiangmiao Pang, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma. Context-Aware Mixup for Domain Adaptive Semantic Segmentation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (IEEE TCSVT), 2022
 • Zhiwen Shao, Jianfei Cai, Tat-Jen Cham, Xuequan Lu, Lizhuang Ma. Unconstrained Facial Action Unit Detection via Latent Feature Domain[J]. IEEE Transactions on Affective Computing (IEEE TAFFC), 2022
 • Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Yunsheng Wu, Lizhuang Ma. Facial Action Unit Detection Using Attention and Relation Learning[J]. IEEE Transactions on Affective Computing (IEEE TAFFC), 2022
 • Qianyu Zhou, Zhengyang Feng, Qiqi Gu, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma. Uncertainty-Aware Consistency Regularization for Cross-Domain Semantic Segmentation[J]. Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2022
 • Zhengyang Feng, Qianyu Zhou, Qiqi Gu, Xin Tan, Guangliang Cheng, Xuequan Lu, Jianping Shi, Lizhuang Ma. DMT: Dynamic Mutual Training for Semi-Supervised Learning[J]. Patter Recognition (PR), 2022
 • Mengtian Li, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Paying Attention for Adjacent Areas: Learning Discriminative Features for Large-Scale 3D Scene Segmentation[J]. Patter Recognition (PR), 2022.
 • Jingyu Gong, Zhou Ye, Lizhuang Ma. Neighborhood co-occurrence modeling in 3D point cloud segmentation [J]. Computational Visual Media(CVM), 2022
 • Zhiwen Shao, Hengliang Zhu, Junshu Tang, Xuequan Lu, Lizhuang Ma, Explicit Facial Expression Transfer via Fine-Grained Representations, IEEE Transactions on Image Processing[J] (TIP), 2021
 • Min Wang, Feng Qiu, Wentao Liu, Chen Qian, Xiaowei Zhou, Lizhuang Ma. Monocular Human Pose and Shape Reconstruction using Part Differentiable Rendering. Computer Graphics Forum[J], 2020
 • Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Lizhuang Ma, JÂA-Net: Joint Facial Action Unit Detection and Face Alignment Via Adaptive Attention. International Journal of Computer Vision[J] (IJCV), 2020
 • Yuan Xie, Bingqian Lin, Yanyun Qu, Cuihua Li, Wensheng Zhang, Lizhuang Ma, Yonggang Wen, Dacheng Tao. Joint Deep Multi-View Learning for Image Clustering, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering[J] (TKDE), 2020.
 • Zhiwen Shao, Hengliang Zhu, Xin Tan, Yangyang Hao, Lizhuang Ma. Deep multi-center learning for face alignment, Neurocomputing[J], 2020
 • Yuan Xie, Bingqian Lin, Yanyun Qu, Cuihua Li, Wensheng Zhang, Lizhuang Ma, Yonggang Wen, Dacheng Tao. Joint Deep Multi-View Learning for Image Clustering, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering[J] (TKDE), 2020.
 • Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Yunsheng Wu, Lizhuang Ma. Facial action unit detection using attention and relation learning[J], IEEE Transactions on Affective Computing, 2019.
 • Xiao Lin, Zhi-Jie Wang, Xin Tan, Mei-E Fang, Neal N Xiong, Lizhuang Ma. MCCH: A novel convex hull prior based solution for saliency detection[J]. Information Sciences, 2018.
 • Xiao Lin, Zhi-Jie Wang, Lizhuang Ma, Xiabao Wu. Saliency detection via multi-scale global cues[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2018
 • Sheng B, Li P, Fu H, et al. Efficient Non-incremental Constructive Solid Geometry Evaluation for Triangular Meshes[J]. Graphical Models, 2018.
 • Hengliang Zhu, Bin Sheng, Zhiwen Shao, Yangyang Hao, Xiaonan Hou, Lizhuang Ma. Better initialization for regression-based face alignment. Computers & Graphics, 2017(08).
 • Ding, Shouhong and Sheng, Bin and Hou, Xiaonan and Xie, Zhifeng and Ma, Lizhuang. Intrinsic Image Decomposition Using Multi-Scale Measurements and Sparsity: Intrinsic Image Decomposition. Computer Graphics Forum, 2017,36(6):251-261.
 • Hao, Yangyang and Zhu, Hengliang and Wu, Kai and Lin, Xiao and Ma, Lizhuang. Salient-points-guided face alignment. Multimedia Systems, 2017(06):1-11.
 • Liu, Xianyong and Ma, Lizhuang and Liu, Yanping. Global Tone: using tone to draw in Pen-and-Ink illustration. Multimedia Tools and Applications, 2017(05).
 • Xudong Jiang, Bin Sheng, Weiyao Lin, Ping Li, Lizhuang Ma, Ruinmin Shen. Antialiased super-resolution with parallel high-frequency synthesis. Multimedia Tools and Applications, January 2017, Volume 76 Issue 1: 543-560
 • Ding, Shouhong and Sheng, Bin and Xie, Zhifeng and Ma, Lizhuang. Intrinsic image estimation using near-L0 sparse optimization. The Visual Computer, 2017,33(3):355-369.
 • Li Xia, Bin Sheng, Wen Wu, Lizhuang Ma, Ping Li, Accurate gaze tracking from single camera using gabor corner detector. Multimedia Tools Appl. 75(1): 221-239 (2016).
 • Shen X, Yan Q, Xu L, et al. Multispectral Joint Image Restoration via Optimizing a Scale Map[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2015, 37(12):2518-2530.
 • Hao Du, Shengfeng He, Bin Sheng, Lizhuang Ma, and Rynson W. H. Lau, "Saliency-Guided Color-to-Gray Conversion Using Region-Based Optimization", IEEE Transaction on Image Processing, 24(1), 2015.
 • Xiaonan Hou, Shouhong Ding, Lizhuang Ma, "Similarity Metric Learning for Face Verification Using Sigmoid Decision Function", The Visual Computer, April 2015, pp 1-12.
 • Yong Li, Bin Sheng, Lizhuang Ma, Wen Wu, "Temporally Coherent Video Saliency Using Regional Dynamic Contrast [J]", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 23, No. 12, 2013.p.2067-2076.
 • Zhifeng Xie, Rynson W.H. Lau, Yan Gui, Mingang Chen and Lizhuang Ma, "Gradient-domain-based Edge-preserving Sharpen Filter", The Visual Computer, 28(12):1195-1207, 2012.
 • Canlin Li, Ping Lu, Lizhuang Ma, "A Camera On-line Re-calibration Framework Using SIFT", The Visual Computer, 26(3): 227–240, 2010.
 • Yang Shen, Lizhuang Ma, Hai Liu, "An MLS-based cartoon deformation", The Visual Computer, 26(9), 1229-1239, 2010.
 • Yan Gui, Lizhuang Ma, "Periodic Pattern of Texture Analysis and Synthesis based on Texels Distribution", The Visual Computer, 26(6), 951 - 964, 2010.
 • Zhifeng Xie, Yang Shen, Lizhuang Ma, Zhihua Chen, "Seamless Video Composition using Optimized Mean-Value Cloning", The Visual Computer, 26(6),1123-1134, 2010.
 • Canlin Li, Ping Lu, Lizhuang Ma, "A Camera On-line Re-calibration Framework Using SIFT", The Visual Computer, 26(3): 227–240, 2010.
 • Xuezhong Xiao, Lizhuang Ma, "Gradient-Preserving Color Transfer", Computer Graphics Forum, 28(7), 2009, 1879-1886.
 • Zhong Li, Lizhuang Ma, Xiaogang Jin, Zuoyong Zheng, "A New feature-preserving mesh-smoothing algorithm", The Visual Computer, 25: 139-148, 2009.
 • Canlin Li, Lizhuang Ma, "A new framework for feature descriptor based on SIFT", Pattern Recognition Letters, 30(5): 544–557, 2009.
 • Zhiliang Xu, Lizhuang Ma, Masatoshi Kimachi and Masaki Suwa, "Efficient contrast invariant stereo correspondence using dynamic programming with vertical constraint", The Visual Computer, Vol.24, No.1, p.45-55, 2008.
 • Xiaomao Wu, Lizhuang Ma, Zhuoqun Dong, Lionel Revéret, "Robust watermarking motion data with DL-STDM", Computers & Graphics. Vol.32, No.3, p.320-329, 2008.
 • Nie Dongdong, Ma Qinyong, Ma Lizhuang, Xiao Shuangjiu, "Optimization Based Grayscale Image Colorization", Pattern Recognition Letters, Vol.28(12), 2007, Pages: 1445-1451.

Conferences

 • Zhengyang Feng, Shaohua Guo, Xin Tan, Ke Xu, Min Wang, Lizhuang Ma. Rethinking Efficient Lane Detection via Curve Modeling[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
 • Shaohua Guo, Liang Liu, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Wuhao Zhang, Chengjie Wang, Guannan Jiang, Wei Zhang, Ran Yi, Lizhuang Ma, Ke Xu. ISDNet: Integrating Shallow and Deep Networks for Efficient Ultra-high Resolution Segmentation[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
 • Junshu Tang, Zhijun Gong, Ran Yi, Yuan Xie, Lizhuang Ma. LAKe-Net: Topology-Aware Point Cloud Completion by Localizing Aligned Keypoints[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
 • Yang You, Zelin Ye, Yujing Lou, Chengkun Li, Yong-Lu Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu. Canonical Voting: Towards Robust Oriented Bounding Box Detection in 3D Scenes[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
 • Zhihao Gu, Yang Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Lizhuang Ma. Delving into the Local: Dynamic Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection[C]. Proceedings of the Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
 • Wang Yuan, Zhizhong Zhang, Cong Wang, Haichuan Song, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Task-Level Self-Supervision for Cross-Domain Few-Shot Learning[C]. Proceedings of the Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2022
 • Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma. Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing[C]. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2022
 • Qi Liu, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Mingang Chen, Ran Yi, Lizhuang Ma. ScatterNet: Point Cloud Learning via Scatters[C]. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2022
 • Zhihao Gu, Taiping Yao, Yang Chen, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma. Region-Aware Temporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection[C]. Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022
 • Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Ran Yi, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Lizhuang Ma. Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing[C]. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
 • Jingyu Gong, Fengqi Liu, Jiachen Xu, Min Wang, Xin Tan, Zhizhong Zhang, Ran Yi, Haichuan Song, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Optimization over Disentangled Encoding: Unsupervised Cross-Domain Point Cloud Completion via Occlusion Factor Manipulation[C]. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
 • Zhihao Gu, Taiping Yao, Yang Chen, Shouhong Ding, and Lizhuang Ma. Hierarchical Contrastive Inconsistency Learning for Deepfake Video Detection[C]. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
 • Qianyu Zhou, Chuyun Zhuang, Ran Yi, Xuequan Lu, Lizhuang Ma. Domain Adaptive Semantic Segmentation via Regional Contrastive Consistency Regularization[C]. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2022
 • Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Haichuan Song, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Omni-supervised Point Cloud Segmentation via Gradual Receptive Field Component Reasoning, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
 • Haiyan Wu, Yanyun Qu, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Shaohui Lin, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Contrastive Learning for Compact Single Image Dehazing, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
 • Xudong Tian, Zhizhong Zhang, Shaohui Lin, Yanyun Qu, Jian Zhou, Ruizhi Qiao, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Farewell to Mutual Information: Variational Distillation for Cross-Modal Person Re-Identification, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
 • Jingyu Gong, Jiachen Xu, Xin Tan, Jie Zhou, Yanyun Qu, Yuan Xie, Lizhuang Ma. Boundary-Aware Geometric Encoding for Semantic Segmentation of Point Clouds, Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2021
 • Yujing Lou, Yang You, Chengkun Li, Zhoujun Cheng, Liangwei Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu. Human Correspondence Consensus for 3D Object Semantic Understanding. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
 • Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma. Face Anti-Spoofing via Disentangled Representation Learning. Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
 • Xinchao Zeng, Chengwei Chen, Chunyun Wu, Haichuan Song, Lizhuang Ma. Peanet: The Products of Experts Autoencoder for Abnormal Detection. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). IEEE, 2020
 • Junshu Tang, Zhiwen Shao, Lizhuang Ma. Fine-Grained Expression Manipulation Via Structured Latent Space. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME). IEEE, 2020
 • Jing Liu, Yuan Xie, Haichuan Song, Wang Yuan, Lizhuang Ma. Residual Attention Network for Wavelet Domain Super-Resolution, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2020.
 • Chengwei Chen, Jing Liu, Yuan Xie, Yin Xiao Ban, Chunyun Wu, Yiqing Tao, Haichuan Song. Latent Regularized Generative Dual Adversarial Network For Abnormal Detection, In International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020
 • Jiachen Xu, Jingyu Gong, Jie Zhou, Xin Tan, Yuan Xie, Lizhuang Ma. SceneEncoder: Scene-Aware Semantic Segmentation of Point Clouds with A Learnable Scene Descriptor, In International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020
 • Yang You, Yujing Lou, Qi Liu, Yu-Wing Tai, Lizhuang Ma, Cewu Lu, Weiming Wang. Pointwise Rotation-Invariant Network with Adaptive Sampling and 3D Spherical Voxel Convolution, Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2020
 • Yang You, Yujing Lou, Chengkun Li, Zhoujun Cheng, Liangwei Li, Lizhuang Ma, Cewu Lu, Weiming Wang. KeypointNet: A Large-Scale 3D Keypoint Dataset Aggregated From Numerous Human Annotations, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
 • Zukai Chen, Xin Tan, Hengliang Zhu, Shouhong Ding, Lizhuang Ma, Haichuan Song. Learning the Spiral Sharing Network with Minimum Salient Region Regression for Saliency Detection, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2019.
 • Ruoqi Sun, Xinge Zhu, Chongruo Wu, Chen Huang, Jianping Shi, Lizhuang Ma. Not All Areas Are Equal: Transfer Learning for Semantic Segmentation via Hierarchical Region Selection, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
 • Yinglan Ma, Hongyu Xiong, Zhe Hu, Lizhuang Ma. Efficient Super Resolution Using Binarized Neural Network, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops
 • Yangyang Hao, Hengliang Zhu, Zhiwen Shao, Xin Tan, Lizhuang Ma. Facial Landmark Detection Under Large Pose, International Conference on Neural Information Processing (ICONIP), 2018
 • Zhiwen Shao, Zhilei Liu, Jianfei Cai, Lizhuang Ma. Deep Adaptive Attention for Joint Facial Action Unit Detection and Face Alignment, Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
 • Min Wang, Xipeng Chen, Wentao Liu, Chen Qian, Liang Lin, Lizhuang Ma. DRPose3D: Depth Ranking in 3D Pose Estimation, In International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), 2018
 • Tan X, Zhu H, Shao Z, Hao Y, et al. Saliency Detection by Deep Network with Boundary Refinement and Global Context [C] // IEEE International Conference on Multimedia and Expo. IEEE, 2018
 • Zhu H, Tan X, Hao Y, Shao Z, et al. Multi-path Feature Fusion Network for Saliency Detection [C] // IEEE International Conference on Multimedia and Expo. IEEE, 2018
 • Xiao Lin, Zhijie Wang, Lizhuang Ma, Xiaobao Wu. MSGC: A New Bottom-Up Model for Salient Object Detection [C] // IEEE International Conference on Multimedia and Expo. IEEE, 2018
 • Kaihua Tan, Sei-ichiro Kamata, Xiaonan Hou, Shouhong Ding, Lizhuang Ma, Eigen-Aging Reference Coding for Cross-Age Face Verification and Retrieval. Lecture Notes in Computer Science, ACCV, 2017(3):389-403.
 • Shao Z, Ding S, Zhu H, et al. Face alignment by deep convolutional network with adaptive learning rate[C] // 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2016: 1283-1287.
 • Hou X, Ding S, Ma L. Robust feature encoding for age-invariant face recognition[C] // Multimedia and Expo (ICME), 2016 IEEE International Conference on. IEEE, 2016: 1-6.
 • Zhu H, Sheng B, Lin X, etal. Foreground Object Sensing for Saliency Detection[C] // ACM on International Conference on Multimedia Retrieval. ACM, 2016:111-118.
 • Shao Z, Ding S, Zhao Y, et al. Learning deep representation from coarse to fine for face alignment[J]. arXiv preprint arXiv:1608.00207, 2016.
 • Wang C, Kamata S I, Ma L. A fast multi-view based specular removal approach for pill extraction[C] // IEEE International Conference on Image Processing. IEEE, 2014:4126-4130.
 • Weichen Xue, Xiangze Zhang, Bin Sheng, Lizhuang Ma, "Image-based depth-of-field rendering with non-local means filtering", ICME 2013.p.1-6.
 • Kai Yu, Shang Wu, Bin Sheng, Lizhuang Ma, "Layered depth-of-field rendering using color spreading", The 12th ACM SIGGRAPH International Conference on Virtual-Reality Continuum and Its Applications in Industry, 2013. p77-82.
 • Xiaoyu Chen, Lizhuang Ma, Na Chu and Yiyang Hu, "Syndrome discrimination model of traditional Chinese medicine for chronic hepatitis B", IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshop, 2012: 310-315.
 • Jiahua Chen, Zhifeng Xie, Bin Sheng, Lizhuang Ma, "Motion Debluring from A Single Image Using Gradient Enhancement". 10th ACM SIGGRAPH VRCAI, Dec.11-12, 2011, Hong Kong, China.
 • Xiaoyu Chen, Lizhuang Ma, Na Chu and Yiyang Hu, "A Model of Decision Tree Algorithm and Discrimination Analysis for Diagnosis of Chronic Hepatitis B in TCM", IEEE ICBB Workshop, 2011:817-822.
 • Zuoyong Zheng, Lizhuang Ma, Zhong Li, Zhihua Chen, "Reconstruction of shape and reflectance properties based on visull hulls", In Proceedings of Computer Graphics International (CGI’09).2009.
 • Wang Yan, Ma Lizhuang, Liao Xiaowei, Liu Ping, "Correlation between Child-Pugh Degree and the Four Examinations of Traditional Chinese Medicine with Liver Cirrhosis", In: IEEE International Conference on BioMedical Engineering and Informatics 2008, pp. 858-862.