Conference header image
Conference ProgramDate:August 19-21, 2023
Venue Hotel: Platinum Hanjue Hotel (Minhang, Shanghai)
Location: No.1577 Humin Road, Minhang District, Shanghai, China
All times are given in UTC+8.
August 17-18, 2023
10:00-21:00RegistrationHotel Lobby
August 19, 2023
08:40-08:50Opening
(Chair: Baoquan Chen)
Rm. 301-303
08:50-09:35Keynote 1: Huamin Wang, My Take on Real-Time Physics-Based SimulationRm. 301-303
09:35-10:20Keynote 2: Pedro Sander, Methods for Design and Optimization of Architectural SurfacesRm. 301-303
12:00-13:00Lunch BreakCanteen 305, 288, 180
13:30-14:40Paper Session 1: Geometric ModelingRm. 186
14:40-14:50Coffee Break
14:50-16:00Paper Session 2: Geometric Processing Ⅰ Rm. 186
16:00-16:30Poster PresentationPoster Area
16:30-17:00Take the busHotel Park
18:30-21:00Banquet & CruiseCruise Ship
21:00Take the busQichangzhan Wharf
August 20, 2023
08:50-10:20Paper Session 3: Image UnderstandingRm. 186
10:20-10:40Coffee Break
10:40-11:50Paper Session 4: Neural Rendering & LightingRm. 186
12:00-13:00Lunch BreakCanteen 305, 288
13:30-14:20Paper Session 5: Geometric Processing Ⅱ Rm. 186
14:20-15:10Paper Session 6: Image ProcessingRm. 186
15:10-15:20Coffee Break
15:20-16:30Paper Session 7: ReconstrunctionRm. 186
16:30-17:40Paper Session 8: MotionRm. 186
August 21, 2023
08:30-09:40Paper Session 9: FacesRm. 186
09:40-10:00Coffee Break
10:00-11:10Paper Session 10: Drawings & VisualizationRm. 186
11:10-11:25ClosingRm. 186

Detailed Programs

CAD/Graphics 2023 Program Details(15mins/talk+1minQ&A)
August 19, 2023
Paper Session 1: Geometric Modeling
Session Chair: Zhonggui Chen, Xiamen University
TimeTitleAuthor
13:30-14:40Modeling with Discrete Equivalence Classes of Planar QuadsTianyu Zhu, Zeng-Hao Xu, Ligang Liu, Xiao-Ming Fu
Reasonable thickness determination for implicit porous sheet structure using persistent homologyJiacong Yan, Hongwei Lin
Screen Space Shape Manipulation by Global Structural OptimizationZhonghao Cao, Pengfei Xu, Zhuoyue Chen, Hui Huang
Estimation of Fused-Filament-Fabrication Structural Vibro-Acoustic Performance by Modal Impact SoundShengze Zhong, Parinya Punpongsanon, Daisuke Iwai, Kosuke Sato
Paper Session 2: Geometric Processing Ⅰ
Session Chair: Shiqing Xin, Shandong University
TimeTitleAuthor
14:50-16:00PointMatch: A Consistency Training Framework for Weakly Supervised Semantic Segmentation of 3D Point CloudsYushuang Wu, Zizheng Yan, Shengcai Cai, Guanbin Li, Xiaoguang Han, Shuguang Cui
Point2MM: Learning Medial Mesh from Point CloudsMengyuan Ge, Junfeng Yao, Zhonggui Chen, Baorong Yang, Ningna Wang, Xiaohu Guo
MWFormer: Mesh Understanding with Window-Based TransformerHaoyang Peng, MengHao Guo, ZhengNing Liu, YongLiang Yang, Tai-Jiang Mu
CR-Net: A Robust Craniofacial Registration Network by Introducing Wasserstein Distance Constraint and Geometric Attention MechanismZhenyu Dai, Junli Zhao, Xiaodan Deng, Fuqing Duan, Zhenkuan Pan, Mingquan Zhou
August 20, 2023
Paper Session 3: Image Understanding
Session Chair: Miao Wang, Beihang University
TimeTitleAuthor
08:50-10:20Twin Pseudo-training for Semi-Supervised Semantic SegmentationHuiwen Huang, Xiaonan Luo, Songhua Xu, Youxin Li
Prior-Based 3D U-Net: A model for knee cartilage segmentation in MRI imagesHao Liu, Yiran Sun, Xiangyun Cheng, Dong Jiang
Detect Occluded Items in X-ray Baggage InspectionBei Wang, Yan Tian, Jialei Wang, Jiayu Hu, Dongsheng Liu, Zhaocheng Xu
HoughLaneNet: lane detection with deep hough transform and dynamic convolutionJiaQi Zhang, Hao-Bin Duan, Jun-Long Chen, Ariel Shamir, Miao Wang
A fine-grained vision and language representation framework with graph-based fashion semantic knowledgeHuiming Ding, Sen Wang, Zhifeng Xie, Mengtian Li, Lizhuang Ma
Paper Session 4: Neural Rendering & Lighting
Session Chair: Jie Guo, Nanjing University
TimeTitleAuthor
10:40-11:50No-reference Shadow Detection Quality Assessment via Reference Learning and Multi-Mode ExploringHousheng Wei, Yanli Liu, Guanyu Xing, Zhisheng Yan, Yanci Zhang
Efficient tile-based rendering of lens flare ghostsAndrea Bodonyi, Roland Kunkli
Neural 3D Face Rendering conditioned on 2D appearance via GAN Disentanglement Method Ruizhao Chen, Ran Yi, Tuanfeng Y Wang, Lizhuang Ma
TSNeRF: Text-driven Stylized Neural Radiance Fields via Semantic Contrastive Learning Yi Wang, Jing-Song Cheng, Qiao Feng, Wenyuan Tao, Yu-Kun Lai, Kun Li
Paper Session 5: Geometric Processing Ⅱ
Session Chair: Lin Gao, University of Chinese Academy of Sciences
TimeTitleAuthor
13:30-14:20Random Screening-based Feature Aggregation for Point Cloud FilteringWeijia Wang, Wei Pan, Xiao Liu, Kui Su, Bernard Rolfe, Xuequan Lu
Weakly Supervised Semantic Segmentation for Point Cloud Based on View-based Adversarial Training and Self-Attention FusionYongwei Miao, Guoxiang Ren, Jinrong Wang, Fuchang Liu
WireframeNet: A novel method for wireframe generation from point cloudLi Cao, Yike Xu, Jianwei Guo, Xiaoping Liu
Paper Session 6: Image Processing
Session Chair: Zhouhui Lian, Peking University
TimeTitleAuthor
14:20-15:10Multi-Resolution Edge-aware Lighting Enhancement NetworkWenyong Gong, Wenzhu Chen, Zhongwei Yu, Xiaohua Xie
Image Deraining Based on Dual-Channel Component DecompositionXiao Lin, Duojiu Xu, Peiwen Tan, Lizhuang Ma
W2GAN: Importance Weight and Wavelet feature guided Image-to-Image translation under limited dataQiuxia Yang,  Yuanyuan Pu, Zhengpeng Zhao, Dan Xu, Siqi Li
Paper Session 7: Reconstrunction
Session Chair: Bo Ren, Nankai University
TimeTitleAuthor
15:20-16:30AdaptMVSNet: Efficient Multi-View Stereo with Adaptive Convolution and Attention Fusion Pengfei Jiang, Xiaoyan Yang, Yuanjie Chen, Wenjie Song, Yang Li
3DCascade-GAN: Shape Completion from Single-View Depth ImagesFahd Alhamazani, Yu-kun Lai, Paul Rosin
Alternately denoising and reconstructing unoriented point setsDong Xiao, Zuoqiang Shi, Bin Wang
PA-Net: Plane Attention Network for Real-time Urban Scene ReconstructionYilin Liu, Ruiqi Cui, Ke Xie, Minglun Gong, Hui Huang
Paper Session 8: Motion
Session Chair: Yang Li, East China Normal University
TimeTitleAuthor
16:30-17:40Robust human motion estimation using bidirectional motion prior model and spatiotemporal progressive motion optimizationPengle Jin, Xinguo Liu
Optimizing retroreflective marker set for motion capturing propsPedro Acevedo, Banafsheh Rekabdar, Christos Mousas
Generation of Virtual Digital Human for Customer Service IndustryYanan Sun, Zhiyao Sun, Yu-Hu Wen, Sheng Ye, Tian Lv, Minjing Yu, Ran Yi, Lin Gao, Yong-Jin Liu
4D Facial Analysis: A Survey of Datasets, Algorithms and ApplicationsBaodong Wang, Yongjin Liu, Lin Gao, Junli Zhao, Ran Yi, Minjing Yu, Zhenkuan Pan, Xianfeng Gu
August 21, 2023
TimeTitleAuthor
Paper Session 9: Faces
Session Chair: Ran Yi, Shanghai Jiao Tong University
08:30-09:40DeepPortraitDrawing: Generating Human Body Images from Freehand SketchesXian Wu, Chen Wang, Hongbo Fu, Ariel Shamir, Song-Hai Zhang, Shi-Min Hu
Mask-FPAN: Semi-Supervised face parsing in the wild with De-Occlusion and UV GANLei Li, Tianfang Zhang, Zhongfeng Kang, Xikun Jiang, Stefan Oehmcke, Fabian Gieseke
HyperGraph based human mesh hierarchical representation and reconstruction from a single imageChenhui Hao, Dehui Kong, Jinghua Li, Caixia Liu, Baocai Yin
Multi-Domain Mixup for Scenario-Universal Face Anti-SpoofingShitao Lu, Shice Liu, Keyue Zhang, Mingang Chen, Xin Tan, Lizhuang Ma
Paper Session 10: Drawings & Visualization
Session Chair: Yang Shi, Tongji University
TimeTitleAuthor
10:00-11:10Sand Painting Conversion based on Detail PreservationMengting Zhu, Meng Yang, Weiliang Meng, Ping Li
Poetry4painting: diversified poetry generation for large-size ancient paintings based on data augmentaJiazhou Chen, Keyu Huang, Xinding Zhu, Xianlong Qiu, Haidan Wang, Xujia Qin
A Privacy-aware Visual Query Approach for Location-based DataHongbo Liu, Ziliang Wu, Erqing Zhang, Zhaosong Huang, Mingliang Xu, Lechao Cheng, Minfeng Zhu, Wei Chen
Interactive Visual Analytics of Parallel Training Strategies for DNN ModelsZhongwei Wang, Yating Wei, Gongchang Ou, Han Gao, Haitao Yang, Yue Wang, Chen Cao, Minfeng Zhu, Wei Chen